x Hediye Kupon Kazandınız Kupon kodunuzu almak için aşağıdaki butona tıklayınız. Hediye Kodunu Gör
benim seccadem

Medium Size Qur'an with Concise Word-for-Word Turkish Translation (Stamped)

HAYRAT NEŞRİYAT
%20
Discount
List Price: 350.00 TL
280.00 TL
Other Sizes
Other Colors
All orders shipping in 36 hours! (Except Sunday)
Click for Shipping fee
fast-delivery.png (2 KB)
secure-payment.png (2 KB)
right-to-return.png (2 KB)
made-in-turkey.png (2 KB)
Buy wholesale for more discount!
Add 5 -9 Pcs, 5% Discount on Cart
Add 10 -49 Pcs, 7% Discount on Cart
Add 50 -1000 Pcs, 10% Discount on Cart

Toplu alım indirimi nasıl oluyor?

Tüm kampanyaları görmek için tıklayın.

Campaign
Tags:
 • Features
 • Comments (3)
 • Payment Options
 • Alışveriş Kredisi
 • Recommend
 • Images
 • TECHNICAL INFORMATION
  -Technical information-

  FEATURES
  • Colour Options: Green, Maroon (When purchasing, please write the colour you want in the note box on payment page, if it is in stock, it will be sent, otherwise the other colour is sent.)
  • Page Layout:On a page, there is the Qur'an text in Arabic, and Turkish meaning under every Arabic word, and complete Turkish translation as verses on page margin. At the bottom of the page. There are also footnotes from reliable commentary books at the end of the book.
  • Case/Box: None
  • Seal: (Arabic text) Sealed by Presidency of Religious Affairs of Turkey and Al-Azhar of Egypt
  • Print Colour: 6 Colour Print
  • Number of Pages: 722 pages (604 pages Qur'an and Turkish translation, 118 pages commentary footnotes and other information)
  • Binding Type: Cloth Covered Cardboard Cover
  • Typesetting: Prepared as having "Madd" and "Qasr" and as Ayat Barkanar in accordance with the composition of Al-Mushaf al-Sharif handwritten by Hafiz Uthman.
  CONTENTS
  • 1- FOREWORD
  • 2- INTRODUCTION
  • 3- PREFACE
  • 4- RESOURCES
  • 5- SUBJECT INDEX
  • 6- FOOTNOTES (FROM COMMENTARIES)
  • 7- SURAH LIST
  • 8- EXPLANATION ABOUT SAJAWANDS (Signs of Stopping (Waqf)
  • 9- DUA OF KHATM (ARABIC AND TURKISH)
  • 10- QUR'AN AL-KAREEM, WORD-BY-WORD MEANING, AND TURKISH TRANSLATION

  BOOK SIZES
  • Bookrest Size - 19x28cm
  • Medium Size - 16x24cm
  • Bag Size - 12x17cm

  MEALİMİZİ KISACA TANIYALIM
  Eserin Önsözünden Kısa Bir Alıntı:

  Bu eser, daha önce hazıladığımız "Kur'ân-ı Kerim ve Muhtasar Meali" esas alınmak suretiyle, yine aynı ekip tarafından çeşitli tefsir kaynaklarından istifade edilerek hazırlanmıştır.

  Mealde her kelimenin mânâsı hemen alt tarafına yazılmış olup, bununla birlikte Arapça'yı çok iyi bilmeyen okuyuculara kolaylık olması için, parça parça verilen mealin, bir cümle bütünlüğü içindeki toplu mânâsı, her sayfanın yan tarafına ayrıca yazılmıştır.

  Yanlış ya da eksik anlamalara sebebiyet vermemek maksadıyla, yan tarafta verilen meal metninin ve en arkada bulunan tefsirlerden verilen haşiyelerdeki (dipnotlardaki) izahların da dikkatle okunmasını okuyucularımıza tavsiye ediyoruz.

  Öyle ümid ediyoruz ki, bu meal üzerinde çalışan kardeşlerimiz Rabbimizin kelâmını kelime kelime anlamak noktasında ayrı bir tefeyyüz edecekler, İlahi hitabın derinliklerine bizzat dalacaklardır.

  Kelimelere mânâ verirken ayetlerin mealinde verilen tefsiri mânâ yerine, kelimenin birebir lügavi mânâsı esas alındı. Bir kelimenin birden fazla mânâya geldiği durumlarda ayetin mânâsına uygunluk ciheti gözetildi.

  Meal Hazırlanırken Dikkat edilen Hususlar

  Bu çalışmamızın her safhasında mu‘teber tefsir kitablarından istifâde ettik. Bu kaynaklarda bulamadığımız hiçbir nükteyi, parantez içinde dahi olsa ifâde etmemeye ihtimam gösterdik. İ‘tikādî mes’elelerde ehl-i sünnet görüşlerini nazara vermeye ve bu kaviller arasındaki önceliğe, hem aynı makamda daha tenzîhî bulduğumuz kavli tercîh etmeye dikkat ettik. Anlaşılması müşkil ve yanlış anlamaya müsâid bazı âyetlerin kısa îzahları, tefsirlerin asıl nüshalarından iktibâs edilerek hâşiyelere derc edildi ve herbirinin kaynakları gösterildi. Birtakım ıstılâhların ma‘nâları, hem tefsirlerden hem de ilmî eserlerden bil-istifâde hulâsaten verilmeye çalışıldı. Kezâ, nâsih ve mensuh âyetlerle, fıkha ve muâmelâta müteallik bazı âyetlerin kısa îzahları ihtiyaç nisbetinde kaynaklardan iktibâs edildi. Kelimelerin açıklamaları yapılırken mücerred ma‘nâlarından ziyâde, metin içerisinde yüklendikleri ma‘nâlar hissettirilmeye çalışıldı.

  Meali Kim Hazırladı?

  Neşriyâtımızın bünyesinde bulunan İlmî Araştırma Merkezi nezâretinde on yıla yakın süren bu çalışma, gerek yurt içindeki muhtelif İlâhiyât Fakültelerinden ve şark medreselerinden, gerekse yurt dışındaki Câmi‘ü’l-Ezher gibi dînî eğitim veren üniversitelerden ve medreselerden me’zun olan on kişilik bir hey’et tarafından yapıldı.

  İstişâre esas tutularak, hey’et hâlinde hazırlanan bu nihâî metin, son olarak ilâhiyât, edebiyat, târih, psikoloji, pedagoji, eğitim, mühendislik, teknik eğitim, tıb, iktisad, hukuk, siyasal, güzel san‘atlar gibi çok farklı meslek ve ihtisaslara sâhib, ricâlen nisâen oldukça kalabalık bir hey’etin baştan sona ciddî tedkik ve iştirâkiyle, görüşlerinden istifâde edilerek bir yıla yakın bir süre içinde redakte edildi.

  BU MEÂLİN HAZIRLANMASINDA İSTİFÂDE EDİLEN ESERLER
  • 1- Ahkâmu’l-Kur’ân, el-Cessâs, 1985, Beyrut
  • 2- Asâ-yı Mûsâ, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlı-ca esas nüsha)
  • 3- Barla Lâhikası, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osman-lıca nüsha)
  • 4- Dîvân-ı Harb-i Örfî, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Os¬man¬lıca esas nüsha)
  • 5- el-Fütûhâtü’l-İlâhiyye, Hâşiyetü’l-Cemel (Celâ-leyn Şerhi), Süleyman b. Ömer el-Acîlî (el-Ce-mel), Beyrut, 1996
  • 6- Emirdağ Lâhikası I-II, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
  • 7- Fahruddîn, er-Râzî, Tefsîrü’l-Kebîr ve Mefâtîhu’l-Ğayb, 1995, Beyrut
  • 8- Gençlik Rehberi, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Os-man¬lıca esas nüsha)
  • 9- Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Eser Yayınları, 1971
  • 10- Hanımlar Rehberi, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Os-manlıca esas nüsha)
  • 11- İşârâtü’l-İ‘câz, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osman-lıca esas nüsha)
  • 12- Kastamonu Lâhikası, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
  • 13- Kenzü’l-Ummâl, Ali el-Muttakī, Beyrut, 1989
  • 14- Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsîri, Bilmen Yayınevi, 1996
  • 15- Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri ve Okunma Kāide-leri, İsmâil Karaçam, 1976
  • 16- Kurtubî, El-Câmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 1995, Beyrut
  • 17- Lem‘alar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 18- Mektûbât, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 19- Mesnevî-i Nûriye, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Os-manlıca esas nüsha)
  • 20- Muhtasar’u Tefsîr-i İbn-i Kesîr, İhtisâr eden : Muhammed Ali es-Sabûnî, Şam, 1989
  • 21- Rumûzât-ı Semâniye, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 22- Sadler, T. W. , Langman’s Medical Embryology, Seventh Edition, 1995 USA
  • 23- Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 24- Sözler, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 25- Sûalli Cevablı Tecvid, Hâfız Muhammed Nûri, 1331 Dersâadet
  • 26- Şuâ‘lar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 27- Tefsîru’l-Beyzâvî (Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl), Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâ-zî el-Beyzâvî, Beyrut, 1999
  • 28- Tefsîru’n-Nesefî (Medârikü’t-Tenzîl ve Hakāi-ku’t-Te’vîl), Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Bey-rut, 1996
  • 29- Tılsımlar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)
  • 30- Zülfikār, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca esas nüsha)

  DAHA FAZLA BİLGİ

  YOUR ASSURANCES
  • We respect consumer rights, we act with a focus on user satisfaction and compliance with the law.
  • All of the products on our site are 100% original.
  • Our support team will do their best to ensure your satisfaction during working hours. (+90 850 333 99 66)
  • With 128 bit SSL Certificate, your payments are protected by an international certification with 128 bit password.
  • You are under additional protection by your bank with the 3D Protection system integration of all banks.
  • We securely store, protect and never use your personal data without your permission.
  • You can use your 14-day withdrawal right without any problems and in accordance with the law.

  WHY HAYRAT QUR’AN AL-KAREEM?
  1- It is error free:

  The Qur’an with Tawafuq copies, handwritten by Ahmed Husrev and printed by Hayrât Publishing, are registered as error free by the authorities and sealed by the Presidency of Religious Affairs of Turkey and Al-Azhar University of Egypt. In addition, after each new printing, every juz is re-checked by Hafizs.

  2- It is sealed:

  Our Holy Qur’an copies are sealed by the Presidency of Religious Affairs of Turkey and Al-Azhar University of Egypt.

  3- It’s been prepared without any commercial purpose:

  Since it was not intended for commercial purposes, it was not immediately printed as soon as it was handwritten. In order that the Muslims can learn and read easier, it has been worked on for ten years.

  4- It is the work of a half a century labour:

  With 40 years of handwriting and 10 years of preparation for printing, it is the result of a 50 years of work.

  5- The necessary reverence is showed to the Holy Qur’an in the printing process:

  The employees of our printing house do not work without ablution and show the necessary respect for the Holy Qur’an.

  The Qur’an copies had been printed on straw paper until our printing house was founded. For the first time Hayrat Publishing started publishing the Qur’an on high-grade paper which brought about a big change to printing Qur’an copies.

  Even the water used in the cleaning of the printing house is not sent to the sewage system because of the ink and tiny paper pieces that mix into the water. The water is mixed with soil in a separate area made by Hayrat Publishing.

  6- It is the easiest writing to read:

  It has become famous as the most easily learned and read Qur’an writing in the world.

  7- Its illumination (tazhib):

  Each of them is a wonder of art that gives visual pleasure.

  8- Its quality:

  It is the address of quality and durability with its thread stitching, high quality interlining and headband, as well as a durable cardboard cover and 1st class cloth binding.

  10- It is a leading company:

  Founded in 1985, Hayrat Publishing is the leading company in Turkey in terms of Qur’an printing. It has one of the world's biggest Qur’an printing house. In every region of Turkey it has marketers and thousands of selling points.

  Hayrat Publishing serves in a total area of 15,000 m2 in the headquarters in Istanbul and the printing house in Isparta, Turkey. It offers more than 700 types of product range to the benefit of the lovers of the Qur’an.

  Its export area covers all parts of the world, especially European countries. It is a permanent participant of biggest fairs in Turkey and abroad – especially Frankfurt and Cairo Book Fairs.

  In short, you have many advantages of dealing with a corporate company.

  VIDEOS
  Hayrat Publishing Introductory Film
  Hayrat Publishing Printing House at TRT Evening News
  Hayrat Publishing Printing House at TRT Evening News
 • Alışveriş Kredisi Nedir?

  Alışveriş Kredisi; Kuveyt Türk'te hesabınız varsa ve sitemizden ödeme aşamasına geldiyseniz, 70.000 TL'ye kadar olan harcamalarınızı 36 ay vadeye bölebileceğiniz bir kredi türüdür.

  Nasıl kullanırım?

  1
  Sepetini oluştur

  Almak istediğiniz ürünleri sepete ekleyin

  2
  Ödeme sayfasında Alışveriş Kredisi’ni seç ve siparişi tamamla

  Kuveyt Türk'te hesabınız varsa ödeme sayfasında Alışveriş Kredisi seçeneğini seçin ve siparişi tamamlayın. Açılan penceredeki QR Kodu Kuveyt Türk Mobil Uygulaması ile okutun.

  3
  Başvurunu tamamla

  Başvuru için gerekli bilgileri eksiksiz doldurun.
  Çıkan sözleşmeleri onaylayıp başvurunuzu tamamlayın.

  İşte bu kadar!

  Krediniz anında onaylanır, siparişiniz size en kısa sürede ulaştırılmak üzere hazırlanmaya başlanır.

  Nasıl yapabilirim (Video - 2 dk.)

  2 dk. süren videomuzu izleyerek nasıl yapacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz...

Size Chart
Prepared by  T-Soft E-Commerce.